Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna

Lupin the Third, The Woman Called Fujiko Mine

654321


Lupin the Third: The Woman Called Fujiko Mine, Lupin III, Lupin III~Mine Fujiko to Iu Onna~ Tuy bộ anime này cũng tên là Lupin đấy, nhưng nhân vật chính không phải là Lupin mà là một con người đặc biệt khác. Đó là nàng thơ của Lupin Đệ Tam: Mine Fujiko.